Visegrád
Magyarország


6 200 Ft-tól
Fő/ éj

Tenerife
Spanyolország


33 900 Ft-tól
Fő/7 éj

Harkány
Magyarország


5 400 Ft-tól
Fő/ éj

Gyula
Magyarország


7.225 Ft-tól
Fő/ éj

Utazási szerződés


Az utazásszervezői szerződés alanyai és tárgya

Az utazásszervezői szerződés alanya a vállalkozó (utazásszervező), valamint a megrendelő (utas). Utazásszervezőként utazási szerződés alanya az utazásszervezést üzletszerűen folytató belföldi székhelyű utazási vállalkozó (gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó) lehet, aki a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel (ezek közül kiemeljük a megfelelő vagyoni biztosíték meglétét , megfelelő irodát illetve a tevékenység gyakorlásához szükséges szakképesítést), és kérelme alapján a Gazdasági Minisztérium által vezetett nyilvántartásba bejegyezték . Utazási szerződést utasként bárki köthet, tehát természetes, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság egyaránt. A szerződés tárgya az utazási szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból - így különösen szállás, közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program - álló szolgáltatás lehet.

 

Az utazási szerződés létrejötte

Az utazási szerződést írásbeli alakban kell megkötni, és abban a jogszabályi rendelkezésektől az utas hátrányára eltérni nem szabad. A szerződés egy példányát az utasnak át kell adni. Az alakszerűségi szabályok megsértése a szerződés semmisségét vonja maga után. (Az utazási szerződés módosításakor a megkötésre irányadó szabályok szerint kell eljárni, vagyis különösen a módosítást szintén írásba kell foglalni, annak egy példányát az utasnak át kell adni.)

Ha az utazási vállalkozó az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját a weboldalán közzéteszi, annak - úttípustól függően - egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell az alábbiakat: Az utazásszervező nevét, székhelyét, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által történt nyilvántartásba vétel számát, illetve telefonszámát. Az úti célt, az útvonalat, az indulás pontos helyét és időpontját és a jelentősebb tartózkodási helyeket. A szálláshely típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, helyét, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát, amennyiben a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, úgy az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint azt, hogy az eltérő komfortfokozatnak a hazai besorolás szerint mi a megfelelője. A díj forintban meghatározott összegét, és hogy ez mely szolgáltatásokra nyújt fedezetet, a befizetendő előleget, a díj fennmaradó részét és megfizetésének rendjét. A személyek szállításának eszközét és annak jellemzőit, az utasosztályokat, valamint az utasok által elfoglalható helyet, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, azokat a programokat, amelyeket az utazási vállalkozó a díj ellenében nyújt, az általa szervezett vagy közvetített fakultatív programokon való részvétel feltételeit. Továbbá azt a legalacsonyabb létszámot, amely feltétele az utazás elindításának, és a határidőt, ameddig az utazási vállalkozó az utazásnak ez okból történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles; az igénybe vehető biztosításokat, a vízumkötelezettségre és az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást. A célországban jellemző éghajlatra, életmódra, étkezési és közlekedési szokásokra, továbbá a célországnak utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályaira és szokásaira vonatkozó ismertetést.

Tartalmaznia kell továbbá a tájékoztatást arról, hogy ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül mely hitelintézethez, illetőleg biztosítóhoz fordulhat. Az utazás szervező által szervezett utazások általános szerződési feltételeit, az utazási vállalkozó helyi képviselőjének (a csoport mellett utaskísérői feladatokat ellátó személynek) nevét, címét, telefonszámát, az említettek hiányában azt a folyamatosan elérhető telefonszámot, amelyen az utas magyar nyelven segítséget kérhet, illetve lehetővé teszi számára, hogy az utazási vállalkozóval kapcsolatba lépjen, a tájékoztatást arról, ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, pontosan megjelölve a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabályt. Az utazási tájékoztatóban foglaltak a szerződés részét képezik, annak tartalmához az utazásszervező kötve van. A tájékoztatóban foglaltaktól csak kivételesen, indokolt esetben és akkor térhet el, ha ennek jogát kifejezetten fenntartotta. A tájékoztató által tartalmazott megtévesztő információkért felelősséggel tartozik.

 

A szolgáltatás díja

Az utazási szerződés visszterhes ügylet. Az utas köteles a szolgáltatásért legkésőbb az utazás megkezdéséig a szerződésben meghatározott díjat megfizetni. Az utazási szerződésben kikötött díj - ha a díjemelés lehetőségét a szerződésben kikötötték - legfeljebb az indulást megelőző 20. napig emelhető fel. A díjemelés ez esetben sem lehet önkényes, csak akkor lehet felemelni, ha azt a közlekedési költségek nemzetközi díjszabása, hatósági árváltozás vagy a deviza árfolyamváltozása szükségessé teszi. Azonban a díj még ebben az esetben is csak arányosan emelhető. A díjemelés indokát az utassal írásban közölni kell.

 

Az utas elállása a szerződéstől

Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el, különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 10%-ot meghaladja, vagy az utazási vállalkozó az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott, az utas az alábbiakat kérheti:

          az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási vállalkozónak lehetősége van, ha az utazási vállalkozó a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el

          az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után évi 20% mértékű kamat megfizetését, az utazási vállalkozó köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni.

Fontos tudni, hogy 2005. május 13-a után kötött utazási szerződések vonatkozásában nem minősül az utas saját érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha az utas azért áll el a szerződéstől (vagyis nem igényli a lekötött utat, és a befizetett pénzét visszakéri), mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium nem ajánlja.

 

Az utazási iroda kártérítési igénye az utas elállása esetén

Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el, az utazási vállalkozó kárának ellentételezésére kártalanítást igényelhet, amelynek mértéke a szerződésben meghatározott utazási szolgáltatás ellenértékeként megállapított díj összegét nem haladhatja meg. Az utazási vállalkozó a kártalanítási igényét a meghirdetett részvételi díj százalékában kifejezett átalány formájában is megállapíthatja. Az utazási vállalkozó nem igényelhet kártalanítást, ha az utas az elállási jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 nappal vagy az utazási szerződésben az elállásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja. Az utazási szerződésben 35 napnál korábbi határidő csak akkor határozható meg, ha a külföldi közreműködő az elállásra 30 napnál korábbi határidőt kötött ki.

 

Az utazási iroda elállása

Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Ha az utazási vállalkozó nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási vállalkozónak lehetősége van. Ha az utazási vállalkozó a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után évi 20% mértékű kamat megfizetését. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazási vállalkozó köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

 

Az utazási iroda kártérítési kötelezettsége elállás esetén

Ha az utazási vállalkozó nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor a vállalkozó az előbbieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni. Kivétel ez alól, ha:

          az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható, vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el

          az utazási iroda felelős az utazás elmaradásáért, illetőleg a nem szerződésszerű teljesítésért. Az utas választása szerint a vállalkozó vagy az utazási díjat köteles visszafizetni vagy az utazást más időpontra áttenni. Az utazási szolgáltatás nem megfelelő teljesítése esetén az utas a díj arányos csökkentését és kárának megtérítését követelheti.

 

A szerződésszegésből eredő igény érvényesítése

Az utas a szerződésszegés miatti kifogását haladéktalanul - tehát már az utazás alatt - köteles közölni az utazásszervezővel, illetőleg annak megbízottjával. A késedelemből eredő kárért felelősséggel tartozik. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az utaskísérő köteles az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az utazási vállalkozó az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.

 

Az utazási iroda felelőssége

Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. Ilyen különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esete következett be, azaz olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Az utóbbi két esetben az utazási vállalkozó köteles segítséget nyújtani az utasnak, amennyiben nehézségei támadnak. Az utazási vállalkozó a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha az utazásközvetítő az utazási szerződést külföldi utazásszervező bizományosaként kötötte, az utazási szerződés megszegésével okozott kárért úgy felel mint az utazásszervező .

 

Az utazást közvetítő szerződés

Az utazási szerződések másik típusa az utazást közvetítő szerződés. Az utazást közvetítő szerződés alapján az utazásközvetítő - az utas által igényelt utazási szolgáltatások szerint - létrehozza az utazásszervező és az utas közötti utazási szerződést. Az utazásközvetítő az utazásszervező megbízottjaként, illetőleg közreműködőjeként jár el, ezért a jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az utazásközvetítő az utazásszervezővel áll jogviszonyban, a közvetítésért járó díjat is az utazásszervezőtől kapja.